^ Back to Top

Duikschool

ZelzateDuikclub De Murene VZW

Duiken is :
fun
sport
hobby
vrienden ontmoeten

unieke ontmoetingen met een ongekende fauna- en flora

Welkomstwoordje

Beste aspirant-duiker

We heten u van harte welkom in duikclub De Murene. Het bestuur en de medeleden zullen hun uiterste best doen opdat u zich snel zal thuis voelen in ons midden.

Ook deze brochure heeft tot doel om u op een vlotte manier wegwijs te maken in het clubgebeuren.

Hoewel we gepoogd hebben om u langs deze weg heel wat informatie mee te geven over het reilen en zeilen van de club, blijft het persoonlijk contact toch het voornaamste middel tot integratie in de club. We hopen u dan ook vaak te mogen begroeten op onze vele onder- en bovenwateractiviteiten.

Aarzel niet om één van de bestuursleden aan te spreken met eventuele bijkomende vragen. Wij zullen u graag te woord staan.

namens het dagelijks bestuur

Rudy De Witte – voorzitter

Gratis proeflessen

Om kennis te maken met de duiksport algemeen en met de club in het bijzonder, kunnen wij u vrijblijvend 3 proeflessen aanbieden. Wij adviseren u om gebruik te maken van deze proeflessen, opdat u een weloverwogen beslissing zou kunnen nemen om al dan niet verder met ons in zee te gaan (letterlijk en figuurlijk).

Tijdens deze contactmomenten geven we u verder uitleg rond duikopleidingen binnen ons clubsysteem enerzijds en duikopleidingen binnen het commerciële circuit anderzijds. Op die manier kan u op basis van uw persoonlijke duikambities een weloverwogen en geïnformeerde keuze maken.

 

Lidgelden

Voor de bepaling van de jaarlijkse lidgelden gebruiken we een zogenaamd ‘degressief model’. Hiermee bedoelen we dat u minder dient te betalen naarmate u meer anciënniteit opgebouwd heeft.

Waarom deze formule?

Hiervoor zijn 2 redenen aan te halen:

1/ Duikclub de Murene is een VZW. Door uw lidmaatschap wordt u als het

     ware een beetje mede-eigenaar van de club en de club heeft door de jaren

     heen een behoorlijk patrimonium opgebouwd.

2/ Een gedegen duikopleiding neemt meerdere jaren in beslag. De eerste

     jaren zal u veel gebruik moeten maken van de faciliteiten van de club en

     de dienstverlening van ‘de anciëns’. Naarmate u zelf meer dienstverlening

     zal vervullen krijgt u op basis van lidmaatschapsjaren een anciënniteit-

     korting toegekend. (anciënniteitkorting -€ 6/ jaar, met een  maximum

     van 5 anciënniteitjaren)

 Concreet: de aansluiting als nieuw lid in 2018 kost: € 157.

Bij aansluiting als startend duiker betaald u vanaf sept. 2018: € 193 tot eind 2019 zijnde 16 maand
(openwaterduiken vanaf 2019).

Gezinskorting voor 2 of meer onder eenzelfde dak wonende leden (zie adres identiteitskaart) € 6 korting per aangesloten gezinslid.

Clubrekening: BE12 1236 8306 9992 (t.n.v. de penningmeester Alex Van De Walle)

De meeste ziekenfondsen het promoten het actief sporten via ‘het sportvoordeel’. Dit is een financiële tegemoetkoming welke u kan bekomen voor uw aansluiting bij een erkende sportclub. Vraag of download het bedoelde formulier bij uw ziekenfonds en laat het invullen door een lid van de Raad van Bestuur. In vele gevallen kan u een tussenkomst tussen de € 15 en de € 30 per kalenderjaar ontvangen.
                                                                             

Jaarlijks medisch onderzoek

Elke duiker moet ieder jaar een verplicht algemeen medisch onderzoek doorlopen. Dit kan in principe bij uw huisarts, maar eventueel ook bij een gespecialiseerd duiker-arts (adressen verkrijgbaar via het clubsecretariaat).

De medische fiche welke u van de clubsecretaris zal ontvangen bevat de leidraad van dit onderzoek. Gezien de inhoud van het onderzoek onder het medisch geheim valt, blijft de medische fiche in uw bezit of in het bezit van uw arts. Enkel de afknipstrook welke uw duikgeschiktheid vermeld, dient ten spoedigste (d.w.z. tijdens eerste weken na aansluiting) ingeleverd te worden bij de clubsecretaris. 

Tijdens de maand januari van ieder kalenderjaar dient iedereen zijn jaarlijks medisch onderzoek te hernieuwen.

Vanaf het jaar waarin u 45 jaar wordt, is bovendien een cyclo-ergometrisch ECG verplicht. Dit onderzoek is 5 jaar geldig en dient dan hernieuwd te worden.

Duikclub – duikschool

Duikclub de Murene VZW is niet enkel een club welke duikers verenigd, maar is tevens een erkende duikschool. Dit wil zeggen dat alle lesgevers (instructeurs en assistent-instructeurs) een opleiding genoten om duikers op een veilige en verantwoorde manier op te leiden. Bovendien zijn we bevoegd om zelf examens tot en met 3* duiker te organiseren. Vanaf assistent instructeur vallen alle examens onder de bevoegdheid van een federale jury.

De duikschool staat onder leiding van de duikschoolleider (zie organogram).

We stellen u voor aan uw lesgevers tijdens de kennismakingsavonden.

Veiligheid

Hoewel eender welk ongeval nooit uit te sluiten valt, is duiken een relatief veilige sport. Onderzoek en statistiek geven aan dat de meeste duikongevallen direct of indirect het gevolg zijn van zelfoverschatting. Daarom dragen we in duikclub De Murene, de veiligheidsvoorschriften en dieptebeperkingen volgens brevet hoog in het vaandel. We verwachten van onze leden dat ze deze veiligheidsvoorschriften strikt naleven. De duikschoolleider kan u dan ook te allen tijde om controle verzoeken van uw logboek en/ of uw duikcomputer.

De duikschoolleider wordt bijgestaan door de veiligheidscommissie bij eventuele twistpunten rond onveilig duikgedrag.

Brevettenstructuur

Bij aanvang van uw duikopleiding heeft u meestal nog geen brevet. Inschaling van brevetten van andere (eventueel commerciële) federaties kan volgens bepaalde (door de federatie) welomschreven regels.

De groepen worden ingedeeld per brevetgroep.

U start als kandidaat 1*duiker. Dit brevet wordt behaald na een opleiding met permanente evaluatie. Na de zwembadopleiding en theorielessen, wordt er een les reanimatie gegeven en aansluitend worden er 5 doopduiken gedaan waarbij de eerste 2 onder begeleiding zijn van een gekwalificeerd instructeur en de volgende 3 onder begeleiding van een persoon met minimaal het brevet assistent-instructeur.

Nadien kan u de opleiding voor het behalen van 2* duiker brevet aanvatten. Dit brevet wordt pas verworven na het succesvol volbrengen van de theoretische en praktische examens 2*D. Afhankelijk van uw persoonlijke ambities kan nadien het brevet 3*D en assistent-instructeur volgen.

Na het behalen van het brevet assistent-instructeur, zijn er nog 3 instructeurstitels te behalen.

Het brevet duiker-hulpverlener is een bijzonder brevet en staat volledig in het teken van een veiligheidsrol. Ongeacht het behaalde brevetniveau, kan iedere duiker kan de opleiding voor dit brevet volgen en aansluitend deelnemen aan de examens (theoretisch en praktisch).

Het specialisatiebrevet Nitrox (met zuurstof verrijkte lucht) is geïntegreerd in de opleiding vanaf 1*duiker.

Zwembadtrainingen

De zwembadlessen gaan door in zwembad Eurohal te Zelzate, vanaf 1september tot einde mei. In principe trainen we telkens vanaf 20.00u tot 21.00u, met uitzondering van occasionele programmawijzigingen. Eventuele wijzigingen worden steeds op voorhand bekend gemaakt (zie ook in volgende rubriek).

Communicatie

Het dagelijks bestuur van Duikclub de Murene VZW heeft de ambitie om de communicatie met de leden zo optimaal mogelijk te verzorgen.

We maken hiervoor vooral gebruik van email (of SMS voor wie niet over email beschikt). We adviseren onze leden om regelmatig de website van de club te consulteren, waar steeds alle actuele informatie te vinden is. Webadres: www.demurene.be  Eenmaal geregistreerd, kan u voor alle clubactiviteiten intekenen via de website.

Onze andere courant gebruikte communicatiefora zijn: het infoscherm in het clublokaal en onze facebookpagina: http://www.facebook.com/demurene

Tot slot vermelden we nog het digitale clubblad: “de Murenier”. Het clubblad verschijnt 5x/jaar. Alle leden worden uitgenodigd om mee te werken aan ons infoblad.

Maar bovenal willen we hierbij onderstrepen dat de persoonlijk contacten (waarvoor het clublokaal vaak als trefpunt dient) vaak het interessantste kanaal voor informatie-uitwisseling is.

Organogram

Vele leden en bestuursleden zetten zich dagelijks in voor een goede clubwerking. Gezien het omvangrijke activiteitenaanbod van onze club, dienen we toch één en ander in goede banen te leiden. Wie waar verantwoordelijk voor is, vindt u terug in het organogram in bijlage. Aarzel niet om hen aan te spreken. Zij zullen u met raad en daad bijstaan om u op weg te helpen in de duiksport. De kans is groot dat u over enige tijd even gebeten geraakt door de duikmicrobe als henzelf. Mogelijk wordt het een passie voor het leven.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies

Klik op de knop "ik ga akkoord" als je dit OK vindt of wijzig je browserinstellingen Lees meer

Ik ga akkoord

Klik hier

Door onze website te bezoeken ga je er mee akkoord dat we cookies gebruiken om het functioneren van onze website te verbeteren